Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. MOVES Projectes Singulars II_Ajudes programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica per a projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible inclosos

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Investigació i innovació, Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.idae.gob.es/lang/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf

Document Tamany
Extracto Programa MOVES Proyectos Singulares II.pdf 155 KB

Ordre

Ordre: MOVES Projectes Singulars II_ Ajudes programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica per a projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible inclosos

MOVES Projectes Singulars II_Ajudes programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica per a projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible inclosos

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584436

Document Tamany
BOE_Resolución convocatoria MOVES Singulares II.pdf 375 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajudes a projectes singulars en matèria de mobilitat sostenible (Programa *MOVES Projectes Singulars)

Objecte: establir les bases reguladores per a la selecció i concessió de les ajudes corresponents a projectes singulars de gestió integrada de la mobilitat en àmbit urbà i metropolità i projectes relatius a desenvolupaments experimentals i innovadors, relacionats amb la utilització del vehicle elèctric, fomentant amb això la sostenibilitat, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el sector del transport, amb la consegüent reducció de la dependència energètica del petroli i la disminució de les emissions de CO2. Àmbit d'aplicació: se circumscriu a projectes singulars desenvolupats en qualsevol part del territori espanyol, i les ajudes estaran condicionades a la implantació a Espanya dels desenvolupaments o projectes que es realitzen. Beneficiaris: 1. S'entendrà per beneficiari a la persona jurídica que realitze la inversió o despesa. 2. Per als Projectes singulars en entorns urbans, podran ser beneficiaris: a) Diputacions, ja siguen provincials o forals, amb les províncies o territoris històrics com a bases territorials. b) Capítols insulars (Canàries) o *Consells *insulars (Balears), amb l'illa com a base territorial. c) Comarques o altres entitats que agrupen diversos municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i els corresponents Estatuts d'Autonomia d) Ajuntaments, amb el municipi com a base territorial, Àrees Metropolitanes i Mancomunitats de municipis. e) L'Administració Autonòmica i el sector públic institucional, integrat per qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats a dependents de les Administracions Públiques, les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques. f) Consorcis o agrupacions públic-privades amb competència en mobilitat urbana, en aquest cas l'ajuda es concedirà a l'entitat jurídica que gestione l'agrupació o consorci. g) Entitats de naturalesa pública o privada, que siguen operadores i/o gestores de transport urbà i metropolità. 3. Podran ser beneficiaris dels Projectes singulars d'innovació: a) L'Administració Autonòmica i el sector públic institucional, integrat per qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats a dependents de les Administracions Públiques, les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia. b) Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat i activitat demostrades en projectes o actuacions de desenvolupament tecnològic. c) Tot tipus d'empresa (Micro, Xicoteta, Mitjana i Gran Empresa). d) Consorcis i agrupacions empresarials, en aquest cas l'ajuda es concedirà a l'entitat jurídica que gestione l'agrupació o consorci.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10272.pdf