Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions 2023 destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

Periode  al

Temàtica: Educació i formació

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/05/25/pdf/2023_5626.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones 2023 a la financiación de planes de formación en el ámbito de la C V dirigidos 235 KB
Subvenciones 2023 a la financiación de planes de formación en el ámbito de la C V dirigidos a la cap 800 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

Les activitats formatives tenen com a finalitat el desenvolupament de plans de formació que incloguen activitats formatives dirigides a la capacitació de persones vinculades amb organitzacions sindicals i associacions empresarials de l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/13/pdf/2019_10743.pdf

Document Tamany
Subvenciones 2023 a la financiación de planes de formación en el ámbito de la C V dirigidos a la cap 800 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TMS/379/2019, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, per al finançament de plans de formació d'àmbit estatal

Objecte: 1. Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació d'àmbit estatal, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social d'àmbit estatal i la negociació col·lectiva. 2. Aquestes subvencions tenen com a finalitat el desenvolupament de plans de formació que incloguen activitats formatives dirigides a la capacitació de persones vinculades amb organitzacions sindicals i associacions empresarials d'àmbit estatal per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social d'àmbit estatal i la negociació col·lectiva.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf

Document Tamany
Orden TMS 379 2019.pdf 308 KB