Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge elèctric independent i emmagatzematge tèrmic Correcció d'errors de les ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge elèctric independent i emmagatzematge tèrmic https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/29/pdfs/BOE-B-2023-22771.pdf

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.idae.gob.es/lang/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/25/pdfs/BOE-B-2023-22460.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento eléctrico independiente y almacenamient 153 KB
Ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento eléctrico independiente y almacenamiento térmico 752 KB
Corrección de errores de las ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento eléctrico independi 148 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge elèctric independent i emmagatzematge tèrmic

Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge elèctric independent i emmagatzematge tèrmic

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/911084/document/936628

Document Tamany
Ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento eléctrico independiente y almacenamiento térmico 752 KB
Corrección de errores de las ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento eléctrico independi 148 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/807/2023. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/19/pdfs/BOE-A-2023-16708.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético.p 487 KB