Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups «Programa d'Acceleració de Startups»

Periode  al

Temàtica: Empreniment

Tipus de beneficiari: Emprenedors/es

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.eoi.es/oficina-eoi/tramites/tramitesDisponibles.do;jsessionid=EC3C76473A59BF6FE9908C436D7258A8

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/27/pdfs/BOE-B-2023-22632.pdf

Document Tamany
Extractgo ayudas a través del Programa de Capacidades Emprendedoras para la aceleración de Startups 155 KB
Ayudas a través del Programa de Capacidades Emprendedoras para la aceleración de Startups Programa d 404 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups «Programa d'Acceleració de Startups»

Ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups «Programa d'Acceleració de Startups»

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/911563/document/937797

Document Tamany
Ayudas a través del Programa de Capacidades Emprendedoras para la aceleración de Startups Programa d 404 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/748/2022. Bases reguladores de la concessió d'ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'impuls del «Programa d'Acceleració de Startups»

Bases reguladores de la concessió d'ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'impuls del «Programa d'Acceleració de Startups» Ordre ICT/802/2022, de 12 d'agost, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre ICT/748/2022 https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/boe-a-2022-13861.pdf Ordre ICT/843/2023, de 19 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ICT/748/2022 https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/22/pdfs/boe-a-2023-16921.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13098.pdf

Document Tamany
Bases Programa de Aceleración de Startups.pdf 354 KB
Corrección errores en las bases del programa de aceleración de startups.pdf 187 KB
Modificación de las bases reguladoras de ayudas a traves del Programa de Capacidades Emprendedoras p 230 KB