Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement»

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.eoi.es/oficina-eoi/tramites/tramitesDisponibles.do;jsessionid=AA2B8F36479CBA814D00C1EC7824DABB

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-B-2023-23060.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a través de la iniciativa Activa Cr 151 KB
Ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a través de la iniciativa Activa Crecimiento 274 KB

Ordre

Ordre: Ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement»

Ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement»

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/912428/document/939792

Document Tamany
Ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a través de la iniciativa Activa Crecimiento 274 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/819/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat»

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14113.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a tra 357 KB