Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics , Entitats locals, Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/09/pdfs/BOE-B-2023-25876.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones 2023 por daños en infraestructuras municipales y red.pdf 150 KB
Subvenciones 2023 por daños en infraestructuras municipales y red.pdf 363 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular

Convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10977.pdf

Document Tamany
Extracto convocatoria de ayudas por destrozos.pdf 150 KB
Subvenciones 2023 por daños en infraestructuras municipales y red.pdf 363 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre HAP/196/2015 Bases reguladores de les subvencions que tinguen per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats

Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguen per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, capítols, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10977.pdf

Document Tamany
Orden HAP 196 2015.pdf 374 KB