Notícies:Red ADL Valencia

2023. Subvencions per al foment de l'economia blava i l'impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del programa PLEAMAR

21 Nov 2023
Donar suport a projectes innovadors que promoguen la sostenibilitat de les activitats pesqueres i aqüícoles en línia amb la Política Pesquera Comuna

Entitats beneficiàries. Podran adquirir la condició d'entitats beneficiàries alguna dona les següents tipologies:

a. Persones jurídiques públiques.

b. Persones jurídiques privades sense ànim de lucre.

c. Agrupacions de persones jurídiques públiques o privades sense ànim de lucre que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Objecte. L'objecte de la convocatòria és donar suport a projectes innovadors que promoguen la sostenibilitat de les activitats pesqueres i aqüícoles en línia amb la Política Pesquera Comuna, a través de les següents temàtiques:

a. Fomentar, a través de la investigació, la pesca sostenible, la recuperació i la conservació dels recursos biològics aquàtics, reforçant que les activitats pesqueres siguen econòmica, social i mediambientalment sostenibles i contribuir a minimitzar els possibles efectes adversos de la pesca sobre el medi marí.

b. Fomentar, a través de la investigació, les activitats sostenibles d'aqüicultura, així com la transformació i comercialització de productes de la pesca i l'aqüicultura, amb enfocament de gènere, contribuint així a la seguretat alimentària en la Unió.

c. Reforçar, a través de la generació de coneixement científic, la governança internacional dels oceans i fer de les mars i els oceans siguen segurs, protegits, nets i gestionats de manera sostenible, mitjançant la promoció del coneixement del medi marí.

Bases reguladores. Ordre TED/920/2023, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., en règim de concurrència competitiva, per al foment de l'economia blava i l'impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, cofinançades pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura.

Dotació. La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 14.550.000€. L'import mínim sol·licitat per projecte serà d'entre 100.000€ i el màxim el reflectit per a cada eix.

Sol·licituds. La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de la pàgina web de la FB (www.fundacionbiodiversidad.es) de manera telemàtica per part de l'entitat sol·licitant, a través dels models i formularis habilitats a aquest efecte, assignant-se un codi de registre que inclou la data i hora de lliurament de la sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds. El termini per a presentar sol·licituds serà des del 22 de novembre de 2023 i fins al 21 de gener de 2024.

+Info