Notícies:Red ADL Valencia

2024. Ajudes a projectes «Europa Excel·lència»

16 Apr 2024
Es pretén impulsar la internacionalització de les activitats d'I+D+i i contribuir a l'avanç del coneixement per a afrontar els desafiaments que la investigació espanyola té en el context de l'Espai Europeu d'Investigació, fomentant la participació de personal investigador amb trajectòries científiques prometedores.

Entitats beneficiàries. Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes els organismes públics d'investigació, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els instituts d'investigació sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, i altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Objecte. Millorar l'èxit de la participació espanyola en les convocatòries del Consell Europeu d'Investigació, en les seues modalitats de «Starting Grants», «Consolidator Grants» i «Advanced Grants», emmarcades en el Pilar 1 «Ciència Excel·lent» del Programa Marc d'Investigació de la Unió Europea Horitzó Europa, a través del finançament de projectes d'investigació cientificotècnica relacionats amb els objectius de les propostes remeses i avaluades positivament i considerades elegibles pel Consell Europeu d'Investigació, però que per raons pressupostàries no han pogut ser finalment finançades per este organisme.

Bases reguladores. Orde CIN/1025/2022, de 27 d'octubre, publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques corresponents a diversos programes i subprogrames del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023, la gestió de la qual corresponga a l'Agència Estatal d'Investigació.

Quantia. La quantia màxima destinada a finançar esta convocatòria ascendix a 2.500.000 d'euros

Sol·licituds. L'emplenament i presentació telemàtica de la sol·licitud haurà de realitzar-se obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats per a això en la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. (https://ciencia.sede.gob.es/)

Termini presentació de la sol·licitud. Hi haurà un termini únic de presentació de sol·licituds, des del 23 d'abril fins al 9 de maig de 2024 a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola).

+Info