Notícies:Red ADL Valencia

Bases reguladores de la concessió de premis a l’emprenedoria de les dones rurals de la Comunitat Valenciana.

30 Jan 2023
Premis a l’emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana

Objecte: reconéixer el paper fonamental i la contribució de les dones que desenvolupen projectes relacionats amb l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria agroalimentària, la comercialització alimentària, la prestació de serveis inherents a aquests sectors, la integració social, així com aquelles activitats en el medi rural o en el sector pesquer i aqüícola valencià, que amb la seua labor contribueixen al desenvolupament rural, la sostenibilitat, la revitalització de les seues localitats i la innovació de la societat.

Requisits de les persones beneficiàries 

a) Les dones majors d'edat, amb veïnatge administratiu en algun municipi de l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana, que estiguen en actiu i lideren un projecte amb domicili fiscal en el medi rural, que estiga en funcionament almenys un any en el moment en què es publique cadascuna de les convocatòries i que es comprometen, mitjançant declaració responsable, a mantindre aquestes activitats com a mínim durant els 6 mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

b) Les dones majors d'edat, que tinguen veïnatge administratiu en algun municipi de la Comunitat Valenciana, actives en el sector econòmic pesquer o aqüícola i que lideren un projecte amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana, que estiga en funcionament almenys un any en el moment en què es publique cadascuna de les convocatòries i que es comprometen, mitjançant declaració responsable, a mantindre aquestes activitats com a mínim durant els 6 mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

c) Les persones jurídiques, amb domicili social en algun municipi de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen la seua activitat econòmica en l'àmbit rural, o en el sector pesquer o aqüícola de la Comunitat Valenciana, sempre que l'òrgan directiu de la mateixa estiga encapçalat per una dona o que en l'òrgan directiu més del 50% dels seus components siguen dones, que el projecte presentat porte funcionant almenys un any en el moment en què es publique cadascuna de les convocatòries i que es comprometen, mitjançant declaració responsable, a mantindre aquestes activitats com a mínim durant els 6 mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

Dotació pressupostària Els premis consistiran en un diploma acreditatiu del reconeixement rebut i una dotació econòmica que s'establirà en la corresponent convocatòria, d'acord amb el crèdit disponible en cada exercici.

Categories dels Premis

a) «Premi a l'emprenedoria en el sector agrari de l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana» És un reconeixement que serà atorgat a projectes del sector agrari que puguen servir de referent per desenvolupar projectes innovadors, compromesos amb el progrés social sostenible que aporten una millora al sector, utilitzen noves tècniques, generen productes de qualitat, contribuïsquen a la diversificació econòmica, integren estratègies de gestió que permeten augmentar el seu potencial i contribuïsquen al benestar de les seues comunitats mitjançant un desenvolupament equitatiu i sostenible.

b) «Premi a l'emprenedoria en el sector pesquer o aqüícola de la Comunitat Valenciana» És un reconeixement que serà atorgat a projectes relacionats amb activitats pesqueres, aqüícoles o complementàries que puguen servir de referent per desenvolupar projectes innovadors, compromesos amb el progrés social sostenible que aporten una millora al sector, utilitzen noves tècniques, generen productes de qualitat, contribuïsquen a la diversificació econòmica, integren estratègies de gestió que permeten augmentar el seu potencial i contribuïsquen al benestar de les seues comunitats mitjançant un desenvolupament equitatiu i sostenible.

c) «Premi a l'emprenedoria en la diversificació de l'activitat econòmica en l'àmbit rural» És un reconeixement que serà atorgat a projectes que diversifiquen l'activitat econòmica de l'àmbit rural lligats al sector agrari, a la indústria agroalimentària, a la prestació de serveis a l'agricultura, ramaderia o silvicultura, a les activitats relacionades amb la prestació de serveis i la integració social i a les activitats turístiques, o qualsevol altra que afavorisca nous àmbits econòmics, genere ocupació i contribuïsca al procés de revitalització del potencial econòmic, social i mediambiental de la Comunitat Valenciana. També es podrà atorgar a tots aquells projectes que complementen a la indústria de productes de la pesca o l'aqüicultura. d) «Premi honorífic Històries de Vida» Reconeixement especial que es podrà concedir amb caràcter honorífic a dones o persones jurídiques, en la direcció de les quals participe almenys el 50% de dones, que per la seua trajectòria de vida laboral en aquests àmbits siguen un referent per a projectes emergents. Aquest premi no comportarà dotació econòmica.

Sol·licitud, documentació i termini de presentació dels projectes

1. La sol·licitud de participació es formalitzarà mitjançant model normalitzat que figurarà com a annex en la corresponent convocatòria.

2. Respecte a la presentació de les sol·licituds, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, s'estarà al que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

3. Les sol·licituds podran presentar-se dins del termini establit en la convocatòria per alguna de les dues següents vies:

a) Presentació telemàtica, accedint a l'aplicació informàtica existent en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana establida en la convocatòria.

b) Presentació presencial en qualsevol de les oficines PROP o en qualsevol dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

+Info