Notícies:Red ADL Valencia

Cullera. Aprovació de les bases mitjançant concurs oposició d'una plaça d'agent de desenvolupament local 

20 Nov 2023
Aprovació de les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat mitjançant concurs oposició d'una plaça de tècnic d'administració especial, agent de desenvolupament local, grup A, subgrup A2

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat d'una plaça d'Agent de Desenvolupament Local, vacant en la plantilla de l'Ajuntament de Cullera, codi plaça ADL, enquadrada en l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Grup A, Subgrup A2, inclosa en l'Oferta d'Ocupació Pública 2023 (DOGV núm. 9569 de 05/04/2023 i núm. 9637 de 12/07/2023), tot això, de conformitat amb el que es preveu en l'art. 9 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'Octubre, Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, així com a la constitució de la Borsa de Treball.

El sistema de selecció serà el de concurs oposició.

REQUISITS DELS ASPIRANTS . Per a ser admés en el present procés de selectiu serà necesari complir els seguents requisits :

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 5 7 del TREBEP (Reial decret legislatiu 5/2015)

b) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat máxima de jubilació forçosa .

c) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre-ho abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, de Títol Universitari de Grau o bé Diplomatura, Ingenieria Tècnica o Arquitectura Tècnica o equivalent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 76 del TREBEP (Reial decret Legislatiu 5/2015) . En el cas de les titulacions estrangeres s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

d) No haver sigut imposada sanció disciplinària, o tindre-la cancel·lada o tindre dret a la seua cancel·lació en l'expedient personal.

e) No haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari/a , o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat .

f) Posseir la capacitat funcional necessària, tant física com sensorial i psíquica, per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc a exercir.

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ. Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud de participació a la prova selectiva a través del tràmit existent en l'Àrea de Recursos Humans de la seu electrónica de l'Ajuntament de Cullera 0 en l'Oficina ATEN (Plaza d'Espanya nº 1) amb cita prèvia .

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial d'Estat. Documentació a aportar juntament amb la instància :

1. Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor.

2. Titulació exigida en la Base Tercera.

3. Declaració responsable de no haver sigut separat/ a mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les Administracions Públiques

4. Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent, l'import de la qual és 110,65€ . En cap cas el pagament dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació dins del termini i en la forma corresponent de la sol·licitud .

PROCÉS DE SELECCIÓ

FASE OPOSICIÓ La fase d'oposició estarà composta de dos exercicis amb un valor màxim de 70 punts.

Primer exercici: Consistirà a contestar correctament per escrit, un qüestionari de 70 preguntes tipus test i 5 preguntes de reserva (que seran utilitzades en ordre correlatiu en cas d'anul·lació pel Tribunal d'alguna pregunta) amb quatre respostes alternatives, una d'elles certa, en un temps màxim de 2 hores, sobre els temes que es relacionen en l'annex.

La qualificació d'este exercici serà de 0 a 35 punts, havent d'obtindre's una qualificació de 17,5 punts per a superar el mateix.

Segon exercici: Consistirà en la realització d'un exercici escrit amb una duració màxima de 2 hores. El Tribunal fixarà tres supòsits i l'aspirant triarà un d'entre els tres, referits a les matèries especifiques recollides en l'Annex, que seran fixades per l'Òrgan Tècnic de selecció immediatament abans de la realització de l'exercici.

La qualificació d'este exercici serà de 0 a 35 punts, havent d'obtindre's una qualificació de 17,5 punts per a superar el mateix.

FASE CONCURS. Finalitzada la fase d'oposició, les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició hauran d'acreditar els mèrits per a la seua valoració en els DEU Dies hàbils següents a la publicació en el tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament de la llista de persones que han superat aquesta fase. En la fase de concurs, el tribunal qualificarà els mèrits al·legats i degudament acreditats pels aspirants d'acord amb el barem de mèrits establit. Només podran valorar-se aquells mèrits obtinguts amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies de la corresponent convocatòria. La puntuació màxima a obtindre en esta fase serà de 30 punts.

BAREM DE MÈRITS Tots els mèrits seran acreditats mitjançant certificats expedits pels organismes públics o privats competents, i en cas de títols i diplomes s'aportarà fotocòpia compulsada d'estos.

1. - Cursos de Formació: màxim 12 punts. Amb una duració igual o superior a 15 hores, segons escala i fins a un màxim de 12 punts:

 • Per cada curs de 15 i fins a 40 hores ..................…………………….… 2 punts.
 • Per cada curs de més de 40 hores i fins a 100 hores…....................… 3 punts.
 • Per cada curs de més de 100 hores...........................…..…...…….….  4 punts.

Es valoraran aquells cursos de formació i perfeccionament que versen sobre matèries directament relacionades amb les funcions a exercir, organitzats per Organismes o Conselleria de la Comunitat Autònoma, Institut d'Estudis d'Administració Local o d'Administració Pública, Universitat Oficial, Organitzacions Sindicals, Diputació Provincial, o altres organismes o entitats privades en coordinació amb cada Administració Pública segons els casos.

2 - Coneixement del Valencià, acreditat mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià de la Generalitat Valenciana; Puntuació no acumulable (màxim 4 punts):

 • C2 (Superior)…………………………………………………… 4 punts
 • C1 (Mitjà) ………………………………………………………. 3 punts
 • B2 ………...………………………………………..…………… 2 punts
 • B1 (Elemental)……..….........……………………...…………. 1 punts
 • A2 (Oral) …………………………..……………………………. 0,5 punts
 • A1 ………………………………………...……………………… 0,25 punts

3.- Experiència: Fins a un màxim 8 punts.

a) Per serveis prestats en llocs de treball o contractes en l'Administració Pública, la comesa de la qual siga igual o similar al convocat, a raó de 0,20 punts per mes, fins a un màxim de 8 punts.

b) Experiència per serveis prestats en el sector públic diferents de lAdminsitració Pública, la comesa de la qual siga igual o similar al lloc de treball convocat, a raó de 0,10 punts per mes, fins a un màxim de 6 punts.

c) Experiència per serveis prestats en llocs de treball en l'Administració Pública, de comesa diferent del del lloc convocat, a raó de 0,05 punts per mes, fins a un màxim d'1 punt.

Els serveis prestats en l'Administració Pública s'acreditaran mitjançant certificat expedit per l'Administració corresponent. En el supòsit de serveis prestats en l'empresa privada s'acreditarà mitjançant certificat d'empresa, contracte de treball i vida laboral, on es puga apreciar el temps de vigència real del contracte i la categoria professional.

4- Coneixement d'idiomes oficials de la Unió Europea. Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea diferents de l'espanyola segons els nivells especificats, acreditant-se documentalment mitjançant certificat acreditatiu expedit per organisme públic competent (Escola Oficial d'Idiomes o Universitat) d'haver superat els diferents nivells del Marc Comun Europeu de Referència per a les Llengües; Puntuació no acumulable (màxim 4 punts)

 • C2 ..................................................................... 4 punts
 • C1 …………………………………………………. 3 punts
 • B2 ………...……………………………………….. 2 punts
 • B1 ……..………………………...……………..…. 1 punts
 • A2 …………………………..………....………… 0,5 punts
 • A1 …………………………………...……...…… 0,25 punts

5 . - Titulació Acadèmica: (màxim 2 punts) .Titulació Acadèmica superior a la requerida i relacionada amb l'objecte de la convocatòria. Només es tindrà en compte per a la valoració el nivell més alt acreditat.

 • Llicenciatura ………………………………………………………... 1 punt.
 • Màster ……………………........…………………………………… 1,5 punts
 • Doctorat ………………………………………………………...…... 2 punts.

Cada aspirant deurà aporta l'equivalència/correspondència als títols, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència.

La puntuació total de la fase de concurs vindrà determinada per la suma de cadascuna de les puntuacions obtingudes en els apartats anteriors.

 

ANNEX.

TEMARI

PART GENERAL

Tema 1. - La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. La seua protecció. El recurs d'empara. El Defensor del Poble.

Tema 2. - La Corona en la Constitució Espanyola. Les Corts Generals. El Tribunal Constitucional.

Tema 3. - El Govern i l'Administració, Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial.

Tema 4. - Organització territorial de l'Estat. Els Estatuts d'Autonomia. El seu significat. Especial referència a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Principis generals i la seua organització.

Tema 5. - Fonts del dret públic. La Llei: concepte, caràcters, classes. Normes del Govern amb força de Llei. El Reglament: les seues classes. Altres fonts del dret administratiu. Els tractats internacionals.

Tema 6. - L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació.

Tema 7. - La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i a través de mitjans electrònics. La notificació infructuosa. La publicació.

Tema 8. - L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. L'aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia.

Tema 9. - L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 10. - La invalidesa de l'acte administratiu. Suposats de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu.

Tema 11.- Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Fases del procediment administratiu. Iniciació, instrucció, ordenació i tramitació.

Tema 12. - Terminació del procediment: el règim del silenci administratiu. El desistiment, la renúncia, la caducitat. L'execució forçosa dels actes administratius.

Tema 13. - Els recursos administratius. Classes: recurs d'alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós -administratiu.

Tema 14. - El Municipi. El terme municipal. La població. L'empadronament.

Tema 15. -Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies

Tema 16. - Personal al servei de l'Administració Local. La funció pública local i la seua organització. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Carrera administrativa i retribucions. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 17. - Els contractes en les administracions locals: principis generals i especialitats en relació amb el règim general de la contractació de les administracions públiques.

Tema 18. - Les atribucions dels òrgans de les Corporacions Locals en matèria de contractació.

Tema 19. - Extinció dels contractes, garanties i responsabilitat.

Tema 20. - Les formes d'activitat de les Entitats Locals. La intervenció administrativa en l'activitat privada. El servei públic en l'esfera local.

Tema 21. - La Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Tema 22. - Marc normatiu en matèria d'Igualtat efectiva de dones i homes i de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Tema 23. - El dret europeu i el dret dels països membres. Relacions amb les comunitats autònomes i entitats locals.

PART ESPECIAL

Tema 24. - Procediments per a la creació i posada en marxa d'una empresa. Tràmits legals, fiscals i laborals. Altres tràmits. Assessorament per a la creació d'empreses. Metodologia. Diagnòstic de la persona emprenedora. Fases del procés d'acompanyament per a la posada en marxa de projectes empresarials.

Tema 25. - L'estratègia de política industrial de la Comunitat Valenciana. L'IVACE. Finalitats i objectius. Programes de suport a la promoció industrial de la Comunitat Valenciana. Desenvolupament i millores de polígons industrials. Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Tema 26. - Característiques socioeconòmiques de Cullera. Anàlisi demogràfica. Infraestructures i equipaments. Estructura empresarial del municipi.

Tema 27. - Comerç local. Impacte en el territori. Plans de dinamització comercial. Mercats locals de treball. La promoció de l'activitat comercial en la Llei 3/2011 de comerç de la Comunitat Valenciana. Dinamització i millora dels entorns comercials urbans.

Tema 28. La Unió Europea. Institucions i Organismes de la Unió Europea. Relacions entre el dret comunitari i l'ordenament jurídic dels Estats membres. Dret de la Unió i Dret Espanyol. Incidència dels principis, legislació i jurisprudència de la Unió Europea en el funcionament de les entitats locals.

Tema 29. - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Requisits i condicions per a ser beneficiari ajudes públiques. Concessió directa. Concurrència competitiva: bases reguladores, convocatòria, instrucció i resolució.

Tema 30. - Obligacions dels beneficiaris de subvencions. Justificació i liquidació de les ajudes públiques. Causes de minoració i revocació. Reintegrament. Publicitat de les subvencions. La Base de dades Nacional de Subvencions. Procediment de registre de la informació.

Tema 31. - El contracte de treball. Concepte i naturalesa. Subjectes. Forma. Contingut i règim jurídic. Les relacions laborals de caràcter especial. Modalitats del contracte de treball. Duració del contracte. Modificació, suspensió i extinció. L'acomiadament disciplinari.

Tema 32. - La Seguretat social dels empleats públics locals. Règim General.

Tema 33. - Llei de Transparència: Règim general i exercici del dret d'accés a la informació pública.

Tema 34. - Protecció de Dades de Caràcter Personal. Consentiment per al tractament de dades i haver d'informació: principis generals, manera de recaptar el consentiment i revocació. La Guia de Bones Pràctiques de l'Ajuntament. Manual de Procediments i Protocols en matèria de protecció de dades de caràcter personal; Protocols generals i de Seguretat (PR -1 al PR -23).

Tema 35. - Fons Europeu Next Generation UE. Regulació. Principis. Àmbit. Beneficiaris.

Tema 36. - Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Regulació. Principis. Àmbit. Beneficiaris.

Tema 37. - Fons Social Europeu (FSE). Regulació. Principis. Àmbit. Beneficiaris.

Tema 38. - Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Regulació. Principis. Àmbit. Beneficiaris.

Tema 39. - Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA). Regulació. Principis. Àmbit. Beneficiaris.

Tema 40. - Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE). Regulació. Principis. Àmbit. Beneficiaris.

Tema 41. - Fons de Transició Justa (FTJ). Regulació. Principis. Àmbit. Beneficiaris.

Tema 42. - La plataforma COFFE -MRR

Tema 43. - La plataforma MINERVA

Tema 44. - Agències de Desenvolupament Local i agents; Estratègies i nous àmbits d'intervenció. Jaciments d'ocupació.

Tema 45.- Diagnòstic territorial i xarxes. Enfocament tradicional de desenvolupament i enfocament alternatiu econòmic actual: característiques bàsiques d'organització i producció.

Tema 46. - Comerç i desenvolupament local, impacte en el territori. Plans de dinamització comercial.

Tema 47. - Foment d'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana. Suports fiscals a la iniciativa emprenedora. Suports a l'autoocupació en matèria de seguretat social.

Tema 48. - El pla de màrqueting i viabilitat econòmica de projectes empresarials. Anàlisi de mercats. Previsió de vendes. Compte de resultats. Punt d'equilibri empresarial.

Tema 49. - Iniciatives municipals de suport a l'emprenedoria i la reactivació econòmica. Foment d'ocupació municipal.

Tema 50. - Serveis públics d'ocupació. La cerca d'ocupació. La formació professional per a l'ocupació. Orientadors laborals. El servei d'orientació per a la inserció laboral. Contingut i metodologia. Accions individuals. Accions grupals. L'itinerari d'inserció.

Tema 51. - El servei de promoció econòmica municipal. Competències municipals. Pla de gestió. Organització i recursos.

Tema 52. - Empre jove i emprenedoria. Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Definició, beneficiaris. Funcionament.

Tema 53. - Programes de foment d'ocupació en la Comunitat Valenciana. Avalem experiència: objectius i estratègies. Foment d'ocupació per a persones amb discapacitat. Centres especials d'ocupació. Formació i programes de suport.

Tema 54. - Formació professional per a l'ocupació en la Comunitat Valenciana. Oferta formativa per a persones desocupades. Formació professional Dual. Programes mixtos d'ocupació -formació en la Comunitat Valenciana.

Tema 55.- Portal de comerç sostenible. Mapa del comerç de proximitat de la Comunitat Valenciana. Pla d'acció territorial del sector comercial de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA)

Tema 56. - Mercats municipals. Formes de gestió. El seu paper en la configuració de l'oferta comercial local. Venda no sedentària. Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en el municipi de Cullera publicada en el BOP 12 de desembre de 2016.

Tema 57. Pla de modernització del comerç interior de la Comunitat Valenciana. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç.

Tema 58. - Turisme. El sector turístic de la Comunitat Valenciana. L'activitat turística com a palanca per al Desenvolupament Local.

Tema 59. - El turisme i el seu impacte en el desenvolupament local. El territori local com a actiu turístic. La planificació turística local i la seua implantació en el municipi.

Tema 60. - La innovació com a factor de competitivitat. Els sistemes d'innovació. El Consell Valencià de la innovació.

+Info