Notícies:Red ADL Valencia

Premis Nacionals de Comerç Interior 2023

08 Mar 2023
Reconéixer l'especial labor dels ajuntaments en les seues activitats de renovació urbana comercial en el centre de les ciutats i dels xicotets comerços en la seua labor de desenvolupament comercial i modernització empresarial, mitjançant la millora de la tecnologia i l'associació d'empreses.

Objecte. Els Premis Nacionals de Comerç Interior van ser creats per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 16 de juliol de 1997, a fi de reconéixer l'especial labor dels ajuntaments en les seues activitats de renovació urbana comercial en el centre de les ciutats i dels xicotets comerços en la seua labor de desenvolupament comercial i modernització empresarial, mitjançant la millora de la tecnologia i l'associació d'empreses.

Bases reguladores. Ordre ICT/862/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels Premis Nacionals de Comerç Interior, modificades per l'ordre ICT/821/2020, de 28 d'agost.

Dotació. El Premi Nacional al Xicotet Comerç i el Premi Nacional a Centres Comercials Oberts estan dotats amb 25.000 euros cadascun. El Premi Nacional a Ajuntaments té caràcter honorífic, sense dotació econòmica.

L'Òrgan de Selecció podrà acordar concedir el premi nacional a Ajuntaments en dues subcategories: ajuntaments de poblacions de menys de 25.000 habitants i ajuntaments de poblacions de més de 25.000 habitants. Es podran atorgar accèssits i esments en cadascuna de les modalitats, que tindran caràcter honorífic.

La sol·licitud es formalitzarà en el model normalitzat que figura com a annex de la convocatòria en la seu electrònica https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Pàgines/detalleprocedimientos.aspx?IdProcedimiento=212 

Termini de presentació de sol·licituds. Les candidatures podran ser presentades des del dia 9 de març i fins al 8 de maig de 2023

+Info