Notícies:Red ADL Valencia

Subvencions per concurrència competitiva destinades a ajuntaments per al finançament d'activitats extraescolars, curs 2024 2025

20 May 2024
Finançar-hi activitats extraescolars dirigides a l'alumnat d'Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria durant el curs 2024 -2025

Objecte.- Aquesta convocatòria té com a objecte la subvenció a Ajuntaments (excloses les entitats locals menors) de la província de València per a finançar-hi activitats extraescolars dirigides a l'alumnat d'Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria durant el curs 2024 -2025, a realitzar en:

  • A. Municipis de menys de 300 habitants.
  • B. Nuclis de població, diferents del principal del municipi, la població dels quals siga inferior a 300 habitants.

Bases reguladores.- La present convocatòria es regix pel que es preveu en l'Ordenança General de Subvencions de la Excel·lentíssima Diputació de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 107, de 5 de juny de 2023.

Crèdits pressupostaris a què s'imputa la subvenció i quantia total màxima.- Es finançaran per a l'any 2023, amb un import estimat màxim de 125.000 euros.

Activitats subvencionables.- Les despeses subvencionables són els derivats de l'organització de:

A- Activitats extraescolars de caràcter lúdic, esportiu, cultural, de reforç educatiu o servici de Escola Matinera, desenvolupades en els dies hàbils del calendari escolar de cada municipi.

B- Activitats de tipus 'Escola d'estiu', Nadal/Nadal i Setmana Santa/Pasqua, festes de fi de curs, i activitats anàlogues, desenvolupades en els últims dies de cada trimestre escolar o en dies inhàbils. En tot cas s'hauran de realitzar en el període comprés dins del període d'execució previst en esta convocatòria.

Beneficiaris.- Ajuntaments de la província de València, amb excepció de les entitats locals menors, de municipis de menys de 300 habitants, i Ajuntaments de municipis amb nuclis de població diferents del principal la població dels quals siga inferior a 300 habitants, per a activitats a realitzar en aquests nuclis.  

Import.- L'import de la subvenció podrà arribar fins al 100 % del cost subvencionable de les sol·licituds presentades, amb un màxim de 5.500 euros per entitat beneficiària.  

Sol·licitud.- La sol·licitud es realitzarà a través de la Carpeta d'Ajuntaments, mitjançant els formularis disponibles en aquesta plataforma electrònica i la documentació complementària requerida (https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do;jsessionid=0506309B1030DC1280802CC71D62CF2C).

Termini de presentació.- El termini de presentació de sol·licitud serà des del 21 de maig i fins al 4 de juny de 2024.

+Info