Notícies:Red ADL Valencia

X Edició del “CONCURS 5U CV *STARTUP” en la UPV per a l'any 2023

02 Jun 2023
Premiar les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials de triple impacte de la Comunitat Valenciana, atenent el seu caràcter innovador, triple impacte en el seu entorn, viabilitat i creixement.

Persones beneficiàries Podran participar:

1. Categoria Startup: Podrà participar en aquesta categoria qualsevol microempresa i/o pime que tinga la seua seu social en la Comunitat Valenciana, amb activitat comercial i una antiguitat màxima de tres anys respecte a la data límit de presentació de la documentació a aquest concurs, en la qual almenys un dels socis fundadors siga estudiant, egressat o titulat de la UPV. Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals.

2. Categoria júnior: Es podrà participar de manera individual o col·lectiva. Podrà participar en aquesta categoria qualsevol emprenedor/és amb un projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa (ni forma societària mercantil ni empresari individual), en la qual almenys un dels integrants de l'equip siga estudiant, egressat o titulat de la UPV. Els guanyadors d'anteriors edicions del concurs podran presentar-se sempre que ho facen amb propostes d'idees diferents a les presentades anteriorment o presentant-se a una categoria diferent de la presentada anteriorment.

Finalitat L'objectiu del concurs 5U CV Startup és premiar les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials de triple impacte de la Comunitat Valenciana, atenent el seu caràcter innovador, triple impacte en el seu entorn, viabilitat i creixement. Per a això, cadascuna de les cinc universitats públiques valencianes convoca el concurs als seus campus, dirigit als emprenedors de la seua comunitat universitària.

Els objectius específics són:

– Secundar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari de la Comunitat Valenciana.

– Contribuir al desenvolupament i a la consolidació de les empreses creades en el sistema universitari valencià.

– Impulsar i enfortir les relaciones Universitat-Empresa.

Bases reguladores Disponibles en http://www.ideas.upv.es/ i https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/900465/document/910828

Import Els presents premis són finançats per un import màxim de 4.500 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: des del 31/05 i fins al 20/06/2023

+Info