Demandants d'ocupació >> Ferramentes per a la recerca

El currículum vitae

Què és?

Després de la publicació d’una ofertal laboral, la primera notícia que reb una empresa d’una persona candidata es la carta de presentació i el currículum. Les estadístiques mostren que el 75% de les candidatures son descartades pel currículum abans d’arribar a la fase de la entrevista, de manera que el currículum es converteix en un document molt important que es te que cuidar especialment. El currículum és un document que conté la información personal i profesional necessària sobre la persona candidata, destacant tot allò positiu i valuós. Resumeix en pocs fulls qui eres, el teu historial acadèmic i profesional, els teus triomfs, habilitats. És com la ‘fitxa’ d’activitat de la teua vida, amb l’avantatge de que eres tu qui l’escriu. Però, no oblides que tu ho saps tot sobre tu mateix, però l’empleador/a ho desconeix, i és a través del currículum on s’hi farà una idea de la teua trajectòria. Per a que això siga així, el currículum deu ser breu, concís, ben fet, entenible i organisat.

Amunt

Consells per a redactar un bon currículum

 • SIGUES BREU, procura que el teu CV no sobrepase dos fulls a doble espai i per una cara.
 • Emprea un LLENGUATJE DIRECTE.
 • Utilitza FRASES SIMPLES, sense cap verb compost, ni tecnicismes.
 • NO ESCRIGUES FRASES INÚTILS que no aporten res a la seua candidatura.
 • PERSONALITZA els teus CV. a cada plaça de feina. Adapta el seu historial a la plaça que optes ressaltant aquells aspectos relacionats amb el metix, sense falsejar les dades.
 • Reflecta en el currículum que ACOMPLIX LES EXIGÈNCIES de la plaça.
 • Ciuda la ORTOGRAFIA i gramàtica. Repasa el text quantes més voltes siga necessari.
 • Sigues CLAR. No deixes dades a la sort, explica tot el que hi has descrit.
 • Manté un ORDRE. El CV deu tenir un ordre. El teu només tindrà 1 minut o poc més e l’atenció del seleccionador/a per a ser elegir o ser rebutjat entre decenes de CV’s.
 • CUIDA LA PRESENTACIÓ. El teu CV, deu cridar l’atenció a primera vista, ja que el/els seleccionadors/ores no es poden parar a analitzar cada CV.
 • Utilitza FORMATS DE LLETRA estratègicament per a resaltar els més importants. (subratllat, negreta i cursiva)
 • INDICA DADA al teu CV, açò dona impressió d’actualitat.
 • Utilitze PAPER DE BONA QUALITAT, tamany DIN A-4
 • Utilitze MÀRGENS AMPLIS I APARTATS BEN DIFERENCIATS.
 • Destaque el NÚMERO O NÚMEROS DE TELÈFON on li puguen localitzar.
 • Escriga’l A ORDINADOR a no ser que en la oferta s’especifique el contrari.
 • Si en la seua trajectòria formativa o profesional hi ha alguna cosa que creus que no et va a afavorir, no ho especifiques al CV que donaràs a la empresa on solicites la plaça.
 • És precís adjuntar una FOTOGRAFIA, procura que siga RECENT I DE QUALITAT.
 • Acompanya sempre el currículum amb una CARTA DE PRESENTACIÓ.

Amunt

Aspectes a evitar

 • EVITA EL LLENGUATGE COLOQUIAL en frases com: “vaig treballar de…”. Evita expressions ambigües i poc precises.
 • NO UTILITZES EL MATEIX CV per a totes les places de treball a les que et presentes.
 • NO ANOMENES HABILITATS o AFICIONS que no tinguen res a veure amb la plaça de treball al que aspires i que poden rebaixar el teu nivel profesional.
 • NO REFERIR-SE A PUNTS CONFLICTIUS COM:
  • Hi has estat parat/ada, pots utilizar el CV funcional.
  • Hi has estat despedit/da. Pots aclarar-ho a l’entrevista.
  • Hi has tingut algún suspens. Limitat a indicar el nivel d’estudis més alt que realitzares
 • NO UNFLES el teu CV, açò es reduix a la importancia dels elements més destacables, ja que pot crear incoherències i/o contradiccions. Sigues clar/a i escarit/da.
 • No facis al·lusió a QUESTIONS SOBRE CREENCIA religiosa, afiliació política, militància sindical.
 • No utilitzes FRASES EN PASAT.
 • EVITA L’ÚS DE LA PRIMERA PERSONA “Jo…”. Si t’interessa resaltar o referir-te més extensament a algún aspecto particular, com les funcions generals que portaves a terme en una plaça anterior concreta, hi pots parlar.
 • No facis referències a TEMES SALARIALS.
 • Cal evitar posar CURRÍCULUM VITAE a la part superior.
 • No RELACIONS TOTS ELS CURSOS i seminaris als que has asistit. Indica només els més significatius i rellevants per a la oferta.
 • No facís REFERÈNCIES A TERCERES PERSONES

Amunt

Estructura i continguts del currículum

 1. DADES PERSONALS
 • Nom complet: Ressaltat i en majúscules
 • NIF / DNI / NIE
 • Direcció: Direcció completa: (Incluit Codi Postal i província)
 • Telèfon: Deiza un telèfon on es puga localitzar-te a qualssevol hora.
 • Dada de naixement: Has d’incloure la teua edat entre parèntesi per evitar càlculs innecesaris al lector. “Fes sempre lo imposible per facilitar la lectura del teu currículum”.
 • Carnet de conduir i vehícle: Este és un factor important perque potser hajes d’utilitzar cotxe per arribar al treball, o simplement el treball requerisca ús de cotxe.
 • Fotografía: És recomanable, encata que no és necesari que envíes una fotografía si no es solicita al anunci. Si no disposes de la teua fotografia en format digital, deus pegarla a la part superior dreta del primer full, i pots enviar fotocopies color si són de bona qualitat.
 • Discapacitat: Si tens alguna minusvalía has d’indicar el tipus, grau i si necesites d’alguna adaptabilitat, aquesta dada és important perquè existeixen ajudes públiqies per a la contractació de persones amb minusvalíes. Si tens dubtes sobre si posar al teu currículum la minusvalía que tens, demana consell a un expert.
 1. FORMACIÓ
 • Formació reglada. Senyala els estudis reglats (oficials) realitzats i títol obtingut, centre, localitat i dada d’inici i finalització dels estudis. En aquest apartat reflecta el màxim grau que hajes obtés. No menciones estudis inferiors a no ser que et siga requerit. És a dir, si has fet Formació Professional, no facis al·lusió als estudis primaris. Si tens estudis o Formació Professional, és irrelevant on estudiares el Batxillerat o la ESO. Si has realitzat estudis al estranjer, indica’ls. Normalment s’ha d’indicar la dada de començament i finalització dels estudis, però si ha hagut irregularitats, escriu només l’any que aconseguires el títol.
 • Formació complementaria. Encara que els estudis superiors o tècnics son fonamentals, també son els cursos o seminaris que hages pogut realizar i que tinguen relació amb la plaça a la que et presentes.
 • Llengues. Indica quins idiomas conèixes i el nivel d’expressió o coneixement tens d’ells, oral i escrit (indica títols, si els tens). En aquest apartat pots incloure estàncies i cursos al estranger. En quant al valencià, existeixen 3 nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, i són: elemental, mitjà, superior. En anglés pots aludir a: coneixements bàsics, “first certificate” o “proficiency”.
 • Informàtica. Aquest punt pot ser esencial per a poder trobar feina i poder fer les funcions d’algunes places, en moltes ocupacions és suficient un coneixement bàsic. En general, tota feina on es treball amb información requereix de coneixements d’Ofimàtica (informática aplicada a l’oficina) e Internet. Deus especificar si coneixes Windows o Mac i els Programes, aplicacions, etc.: procesador de textes, fulls de càlcul, bases de dades, etc. I, per suposat, deus indicar si domines l’enviament de correu electrònic, la navegació per Internet i programes relacionats.
 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Has d’indicar el nom i la activitat de l’empresa, dades durant les que vas treballar, funcions, obtencions, etc. Dona el màxim de detalls posibles. Si l’ultim lloc on vas treballar és important, rellevant i atractiu, és millor posar-lo dins del historial profesional (en ordre cronològic invers). En canvi, si els teus primers llocs foren els més destacats, sería preferible, indicar l’historial en ordre cronològic normal. Si no tens molta experiencia, indica les activitats que has realizar durant els teus estudis: cambrer/a, venedor/a, entrenador/a, es a dir, totes aquelles activitats que puguen describir la teua personalitat i que per suposat, guíen al empleador/a per a fer-se una idea del candidat/a, com son les practiques en empresa, treballs de vacances, eventuals, treball voluntari (no remunerat) en asociacions, etc., sobretot si són rellevants a la plaça sol·licitada. Poden dir molt de tu.

 1. ALTRES DADES D’INTERÉS

En aquest apartat pots incloure dades que aporten información rellevant al teu perfil, metes profesionals, obtencions de qualssevol tipus, com per exemple: Activitats complementaries, aficions, esports que practiques, si pertanys a algún club, associació, treball voluntari, etc. Procura sopesar si les activitats resenyades poden afavorir-te, sobretot si estàn relacionades d’alguna manera amb la plaça a la que et presentes. Pensa en què va a pensar de tu el seleccionador/ora, a la seua mentalitat. Totes aquestes dades pots incloure-les en un apartat “d’ALTRES ACTIVITATS” que anirè en darrer lloc, després dels estudis i experiencia laboral. Referencies. No les inclogues si no son requerides. Pots gastar la fórmula: “Es facilitaràn referències en cas de ser sol·licitades”. En tal cas, estigues segur de que les persones que cites informaràn favorablement sobre tu. Si incluixes alguna persona, has d’avisar-la abans per a demanar el seu consentiment. Indica el seu nom i cognoms, domicili, telèfon i professió o càrrec que ostenta. Disponibilitat. Pots al·ludir a la teua disponibilitat a viatjar si la plaça de treball a la que optes ho exigeix, i a canviar de residència. El CV finalitza sense més, cap frase, despedida o qualssevol altra indicació. Intenta ajustar la pàgina per a que no sobre molt espai en blanc al final.

VEURE VIDEO “REDACTA UN CURRICULUM VITE”

Amunt

Tipus de Curriculum Vitae

1. Cronològic: Aquest CV presenta els apartats “d’experiència professional i estudis” començant per el més antic i acabant en el més recent, de forma progressiva.

VEURE VÍDEO CURRÍCULUM CRONOLÒGIC

PROS

 • Mostra el teu “historial” de manera que permet veure la teua progressió al llarg del temps. El teu recorregut profesional.
 • La presentación cronológica oferix el esquema ideal per a la entrevista personal.
 • Segueix el model més clar i senzill.

CONTRA

 • També es mostra si has sigut inestable als treballs, la duració i si ha hagut períodes d’atur.
 • No és molt recomanable aquest model quan la experiencia laboral és variada i discontinua.

2Invers: Comença per l’últim remuntant-se fins la primera activitat. Tens l’avantatge de destacar l’últim que has realitzat, que pot resultar-te molt interesant si ha de veure amb la plaça a la que aspires.

3. Funcional: L’ordre no és el temps en que realitzares l’activitat, sinò que es mostren les activitats similars juntes. VEURE CURRICULUM FUNCIONAL

PROS

 • Para el seleccionador/a tiene la ventaja de proporcionarle un conocimiento rápido de tu formación y experiencia en un ámbito determinado.
 • Agrupa tareas y actividades por áreas profesionales.
 • Las lagunas y periodos en paro pasan desapercibidos.
 • Es útil cuando has tenido mucha experiencia.

CONTRA

 • No es muy recomendable este modelo cuando la experiencia laboral no es muy extensa. Si no te sobra experiencia, es mejor usar el Curriculum Cronológico.
 1. Altres tipus de curriculum (Veure vídeos)

Amunt

Valora el teu Currículum

Et proposem una serie de preguntes per a que valores el teu CV:

 • Has revisat l’ortografía i la sintaxi?
 • És el teu CV clar, concret i concís?
 • Vas redactar el CV per a la plaça específica que pretens al enviar-lo i pensa’t a la entrevista posterior?
 • Has cuidat la presentació: paper, impresió, estil, encuadre, etc.?
 • Te el teu currículum ben indicades les diferents parts de les que es componen?
 • Es llig amb facilitat?
 • S’indicaclarament el teu objectiu profesional i la teua titulació principal?
 • Son veritat totes les afirmacions?
 • És la fotografía adjuntada, de bona qualitat, recent i dona la impressió de que eres optimista i dinàmic?

Recomanació per al enviament del Curriculum Vitae per e-mail

 • L'extensió del CV com arxiu adjunt deu ser breu, sense abusar de negretes, subratllats, etc.
 • Els dissenys deuen ser senzills, sense gràfics ni imatges.
 • No és convenient enviar fotografía i en cap dels casos en arxiu independent.
 • Si la sol·liciten utilitza el format jpg.
 • No inclogues imatges en format bmp.
 • No inclogues mai marcs al document.
 • No acompanyes mai el document amb arxius executables.
 • En 'Assumpte', escriu els teus cognoms i nom.
 • En 'Assumpte', deus incloure la referència de la oferta en el cas de que estiga enviant el seu CV en contestació a una oferta.
 • Si envíes el document com arxiu adjunt, denomina’l amb els teus cognoms i nom, evitant d’aquesta formar generalitats del tipus CV.doc, que poden confondre i no identificar clarament el teu CV dels altres candidats.

Amunt

Exemples i aplicacions on-line per a la seua elaboració

MODELS DE CURRICULUMS
Currículum cronològic EXEMPLE AUTOCOMPLETABLE
Currículum invers EXEMPLE  
Currículum funcional EXEMPLE AUTOCOMPLETABLE

Amunt